കില ദുരിതാശ്യാസ ക്യാമ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

സ്ഥലം : കില, തൃശ്ശൂര്‍
ദിവസം, സമയം : 19-08-2016, 11:30
ആകെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍: 201
ആകെ കുടുബാംഗങ്ങള്‍ : 60
ആകെ ആണ്‍: 91
ആകെ പെണ്‍: 110
10 വയസ്സില്‍ താഴെ ഉളളവര്‍‌: 23
60 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ളവര്‍: 21
11 വയസ്സിനും 59 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവര്‍: 156
വയ്യസ്സു വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാത്തവര്‍: 1

മഴക്കെടുതി - സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

Government Orders No. Date Details
സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2288/2018/തസ്വഭവ 19/08/2018 പ്രളയംമൂലം വെള്ളം കയറി നശിച്ച വീടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗ്യമാക്കി നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തരനടപടികൾ
സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2267/2018/തസ്വഭവ 17/08/2018 മഴക്കെടുതി -പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
സ.ഉ(എം.എസ്) 114/2018/തസ്വഭവ 17/08/2018 മഴക്കെടുതി -ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ -നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2262/2018/തസ്വഭവ 17/08/2018 സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ കാലവർഷക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ - ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2262/2018/തസ്വഭവ 16/08/2018 കാലവർഷക്കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2221/2018/തസ്വഭവ 10/08/2018 കാലവര്‍ഷക്കെടുതി –ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് യഥേഷ്ടാനുമതി
000100020003

 

ദുരിത സമയത്തും ശേഷവും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ https://keralarescue.in/ സന്ദര്‍ശിക്കുക

010203

വെള്ളപ്പൊക്കം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷക്കായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

 

 

 

KSDMA

KSDMA

 

KSDMA2

 

State Emergency Operations Centre: 0471-23664424

Toll Free Numbers: 1077, 1070

 

FIRE AND RESCUE SERVICES ALL CONTROL ROOM NUMBERS:

TOLL FREE HELP LINE NUMBER - 1077, 101
STATE CONTROL ROOM TRIVANDRUM -0471 2335101,2320872

THIRUVANANATHAPURAM- 0471 2333101,

KOLLAM - 0474 2746200, 0475 2222701(Punalur), 0474 2522490(Kundara)
9497920111

PATHANAMTHITTA - 0468 2225001, 0468 2222001

ALAPPUZHA - 0477 2230303
KOTTAYAM - 0481 2567444
IDUKKI - POLICE WIRELESS NO. – 9497940901, 04862-221100

ERNAKULAM - 0484 2624101 , 9497920141, 9497920100
THRISSUR - 0487 2423650

PALAKKAD - 0491 2505701, 9497920167, 9497920118
MALAPPURAM - 0483 2734800

KOZHIKODE - 0495 2321654, 9497920120
WAYANAD - 04936 202333,9497920270,9497920122

KANNUR - 0497 2706900, 0497 2701101
KASARGOD - 04994 230101

About

Kerala Institute of Local Administration (KILA) is an autonomous institution functioning for the Local governments in Kerala. It was registered under the Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Act 1955. The Central university of Kerala has recognised it as a Research centre attached to the Department of International Relations w.e.f 14 July 2014.